Yhteiskunnallinen muotoilu

Meillä on yli vuosikymmenen kokemus julkisten palveluiden, strategioiden ja verkostotoiminnan kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin – pöydän molemmilta puolilta käsin.

Erikoisalaamme ovat sosiaaliset innovaatiot sekä yhteiskunnallinen, strateginen ja palveluiden kehittäminen.


Innostumme
erityisesti projekteista, joissa saamme sukeltaa ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita ja hyvinvoinnin kiperimpiä kysymyksiä. Sydäntämme lähellä ovat teemat, jotka koskettavat esimerkiksi lapsia ja nuoria, koulutusta, kulttuuria ja vapaa-aikaa, demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa, työllisyyttä sekä tasa-arvoa.

Palvelumme

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittämisen fasilitointi

 

Osallistavat strategiaprosessit

 

Tutkimus- ja asiakasymmärryksen kartuttaminen

 

Ennakointi- ja tulevaisuusajattelu

 

Ekosysteemi- ja verkostokehittäminen

 

Valmennus

Yhteistyön tapoja

ARJEN KUMPPANUUS

Projektit yksittäisten haasteiden tai tarpeiden ratkaisemiseksi muotoilun menetelmin.

 

KEHITTÄMISKUMPPANUUS

Laajemman kehittämisprosessin suunnittelu ja toteutus yhdessä, muotoilua hyödyntäen. Sopii laajempiin hankkeisiin, joissa haasteiden kompleksisuus kasvaa.

 

STRATEGINEN KUMPPANUUS

Pitkäjänteinen yhteistyö esimerkiksi kaupunkien puitesopimuskumppaneina.

Esimerkkejä projekteistamme

Kirjastojen demokratiatyön perusparannus

2022-2023

Kansanvallan uljas linnake -hankkeen päämääränä on vahvistaa jokaisen kuntalaisen yhteiskunnallista ja poliittista osallistumista taustasta ja kyvykkyyksistä riippumatta, antaa ääni etenkin yhteiskunnallisesta päätöksenteosta syrjässä oleville, sekä tehdä päättäjistä helpommin lähestyttäviä. Projektissa luodaan yleismalli Tampereen ja Jyväskylän kirjastoille toimia demokratian edistäjänä. Mallia kehitetään yhteiskehittämällä ja kokeilujen avulla, sekä edistämällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. 

Kolmas Persoona pääsi mukaan hankeeseen jo hankesuunnitteluvaiheessa. Meitä innostaa hankkeessa erityisesti sen yhteiskunnallisesti merkittävä teema, pitkäjänteinen toteutus ja kumppanuus.

 

Lue lisää hankkeesta Akepike-sivustolla

Tutustu Kirjastojen demokratiatyön käsikirjaan

Nuorten mielenterveyden edistämisen ekosysteemi

2022

Projekti keskittyi Tampereella itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Projektissa pyrittiin parantamaan palvelujärjestelmän toimivuutta ja ammattilaisten kykyä vastata nuorten erityistarpeisiin. Tavoitteena oli saada aikaan vaikuttavia matalan kynnyksen palveluita kohderyhmän nuorille. Hankkeessa kehitettiin oppivaa ekosysteemiä sekä koottiin verkostomaisesti tietoa nuorten palveluista.

Palvelumuotoiluprojekti koski ekosysteemin toiminnan aloittamisen tukemista, ekosysteemikartoitusta sekä ekosysteemin toimijoiden kokeiluja. 

Mielenterveyden edistämisen lisäksi meitä innosti erityisesti ilmiölähtöisen, datasta löydetyn sosiaalisen haasteen parissa työskentely, ekosysteemityö sekä pitkäjänteinen kumppanuus lähes koko hankkeen ajan.

Projektiin voi tutustua  Tampere Juniorin sivuilta ja Innokylästä

Elinkeinopoliittiset linjaukset

2021

Projektin tavoitteena oli yhteissuunnitella ja konkretisoida Tampereen kaupunkistrategiasta johdettu elinkeinopoliittinen tahtotila ohjenuoraksi poliitikoille, virkamiehille ja kaupungin eri toimintayksiköille. Linjaukset täydensivät Business Tampereen kanssa aiemmin laadittua Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittista ohjelmaa.

Projektissa meitä innosti kaupunkitasoisesti laaja ja monitahoisesti vaikuttava teema sekä kuntaorganisaation eri tasojen yhteistyön edistäminen.

MUITA PROJEKTEJAMME

Olemme kehittäneet sote-palveluita strategisella tasolla palveluketjulinjauksia, osaamisen kehittämistä ja tulevaisuuden palveluita muotoillen. Lisäksi olemme  keikkuneet ruohonjuurella asiakkaan palvelua ja hoitoprosesseja osallistavasti kehittäen. 

 

 • Asiakaslähtöisyyden osaamisen kehittämismallin konseptointi: Opas Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille (Tähtisairaala Kehityspalvelut Oy)
 • Koukkuniemi 2020: asukaskeskeinen toimintamallin muutos (Tampereen kaupunki)
 • Ikäihmisten asiakaslähtöisten palveluketjujen ja sujuvien hoitopolkujen yhteiskehittäminen (Tampereen kaupunki)
 • HUSin Meilahden syöpäsairaalan diagnostiikan prosessikehitys (HUSLAB ja Syöpäkeskus)
 • Lauttasaaren seinätön palvelukeskus – verkostomaisen toimintamallin kehittäminen (Helsingin kaupunki)
 • Tampere Senior: Tulevaisuuden palvelukeskus (Tampereen kaupunki)

Olemme olleet kehittämässä työllistymiseen ja elinvoimaan liittyviä haasteita monialaisesti niin työllisyyspalvelujen, oppilaitosten, maahanmuuton kuin elinkeinopolitiikan näkövinkkelistä.

 

 • Väylä työhön – palkkatukityöllistämisen palvelupolku ja kehittämisen mahdollisuudet (Turun kaupunki)
 • Tyrsky: Työelämän rajapinta -palvelun muotoilu ja  ekosysteemityö (Pirkanmaan ammatilliset oppilaitokset: Sasky, Luovi, Tredu, Aitoon koulutuskeskus, TAKK, AhlmanEdu, VAAO, Kiipula, Varala)
 • Elinkeinopoliittisten linjausten muotoilu (Tampereen kaupunki)
 • Tampereen kaupungin, korkeakouluyhteisön ja YLEn kumppanuussopimusten fasilitointi
 • Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategiapäivitys sekä ekosysteemin visualisointi (Tampereen kaupunki)

Olemme osallistuneet muotoilijoina ja tutkijoina projekteihin, joissa on mm. kartutettu ymmärrystä lapsia, nuoria ja perheitä koskettavista ilmiöistä, kehitetty ekosysteemitoimintaa laajojen haasteiden ratkaisemiseksi, sekä osallistettu nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä ratkaisujen yhteiskehittämiseen.

 • Itsenäisesti asuvien 16-18-vuotiaiden nuorten mielenterveyden edistämisen ekosysteemin kehittäminen (Tampereen kaupunki)
 • Dataa ja dialogia: lapsiperheiden eriarvoistuminen -tapahtuman suunnittelu ja  fasilitointi (Tampereen kaupunki)
 • Kriisiasumisen yhteiskehittämisen fasilitointi (Tampereen kaupunki)
 • Nuorisotyöttömyystutkimus sekä mentorointimallin kehittäminen
 • Anna Sutherland osana maisteriopintojaan: Tutkimus omaishoitajuudesta Suomessa ja Intiassa (Intel Health Research and Innovation)

Olemme kehittäneet sivistys- ja kulttuuripalveluita erityisesti tasa-arvon, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Projekteissamme on korostunut kulttuuri- ja sivistyspalveluiden merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien kasvattajana.

 

 • Kirjastojen demokratiatyön perusparannus (Jyväskylän ja Tampereen kaupunginkirjastot)
 • Tulevaisuuden kirjasto -ennakointityö (Etelä-Pirkanmaan kirjastot)
 • Turun taidehallin strategian yhteiskehittäminen (Turun kaupunki)
 • Oma Tesoma -hanke: osallistava budjetointi Tesoman alueen kehittämisessä (Tampereen kaupunki)
 • Elise Rehula Helsingin kaupungin ja Outi Nokkonen Tampereen kaupungin palvelumuotoilijana: kaupunkien osallisuusmallien sekä osallistavan budjetoinnin kehittäminen

Olemme olleet kehittämässä julkisten kilpailutusten asiakaslähtöisyyttä, kilpailutuksen aikaisia vuoropuhelukäytäntöjä sekä kohderyhmien osallisuutta omien palvelujensa tuottajan valintaan. Projekteissa on kehitetty mm. uusia palvelun tuottamisen/hankinnan malleja sekä asiakaslähtöisen arvioinnin ja sopimuksenaikaisen kehittämisen menetelmiä.

 • Autistien asumispalveluiden hankinta (Espoon kaupunki)
 • Korvaushoidon palveluiden hankinta (Tampereen kaupunki)
 • Elise Rehula Helsingin kaupungin palvelumuotoilijana: Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinta
 • Outi Nokkonen Tampereen kaupungin palvelumuotoilijana: sote-palveluhankintojen valmistelu.

TYÖSKENTELYSTÄMME

Vahvuutemme on hersyvä luovuus, käytännönläheinen työote ja pohjaton uteliaisuus.

 

Hyödynnämme projekteissa monipuolisesti mm. palvelumuotoilun, muotoiluajattelun, systeemiajattelun, design etnografian ja tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä sekä yhteisövaikuttavuuden periaatteita.

 

Panostamme palvelumuotoilun vaikuttavuuteen jo työn suunnitteluvaiheessa. Muotoilemme jokaiselle palvelumuotoiluprojektille uniikin kehittämisprosessin ja sovellamme menetelmiä matkan varrella.

Meillä on kokemusta pienistä ja isoista palvelumuotoiluprojekteista, dialogisista ja ennakoivista kehittämisprosesseista, verkosto- ja ekosysteemipohjaisesta kehittämisestä sekä vahvaa ymmärrystä kaupunkiorganisaatioiden toimijoista ja toimintamalleista – sekä kaupungin sisäisinä palvelumuotoilijoina että ulkopuolisina kumppaneina. 

 

Muotoiluosaamista täydennämme muun muassa yhteiskuntatieteiden, kestävän kehityksen, vastuullisuuden, sosiaalitieteiden ja sosiaalityön sekä rauhantieteiden osaamisella. Näiden ansiosta pääsemme projekteissa pintaa syvemmälle.

 

Kolmas Persoona on Tampereen ja Turun kaupunkien palvelumuotoilun puitesopimuskumppani.

Olemme osallistaneet poliitikkoja aina pääministereistä kansanedustajiin ja kunnanvaltuustojen jäseniin. Olemme tuoneet eri alojen toimijoita yhteen ratkaisemaan sosiaalisia haasteita. Olemme käynnistäneet ja fasilitoineet ekosysteemitoimintaa. Olemme jalkautuneet kuntalaisten pariin yhteiskehittäen erilaisten ihmisten kanssa heille merkityksellisiä ratkaisuja. Olemme sparranneet kuntien henkilöstöä palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisyyden menetelmiin.

Julkisen sektorin tiimimme

Olisiko meistä kumppaneiksi?

Rimpauta tai laita sähköpostia matalalla kynnyksellä! Pohditaan yhdessä parhaita lähestymistapoja hyödyntää palvelumuotoilua hankkeessa, arjen työssä tai muussa kehittämisessä! Tampereen kaupungin ja Turun kaupungin kumppanuuksissa yhteyshenkilömme on Anna.

Anna Sutherland

Strateginen muotoilija, muotoiluetnografi, perustajaosakas, (M.Sc)
rauhan- ja konfliktin tutkimuksen
tohtorikoulutettava

 

0400 300 171

anna(*)persoona.fi

Elise Rehula

Muotoilija, sosiaalinen kestävyys (MA) sosiaalitieteet ja tuleva sosionomi

 

040 758 2119

elise(*)persoona.fi

Outi Nokkonen

Palvelumuotoilu, valmennus, yhteiskuntatieteet (YTM)

outi(*)onmuotoilu.fi

Tutkija, muotoilija, ASIANTUNTIJA.. SINÄ?

Työskentelemme projekteissa verkostomaisesti – kun eteen tulee innostava projekti, täydennämme tiimiämme innolla tehokkaan hilpeästä ja monialaistesta työskentelystä innostuvalla maailmanparantajalla!  Oleppa yhteydessä!